Birdman-Drops-Price-Of-Luxurious-Miami-Beach-Mansion-To-15.5-Million